top of page

RaraPetcare Group

Public·154 members

DAC Trenčín živý 10 decembra 2023 Živé vysielanie TV


pred 17 hodinami — AS Trenčín: z čela do dolnej šestky. Od leta vedie Trenčanov 45-ročný Srb Ilija ... Živý textový prenos si môžete prečítať na našej webstránke.


Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Ramadan, prich�dza Herc, z ihriska odch�dza Trusa, prich�dza �erm�k. Pri rohu sa zase dom�ci dopustili faulu, a preto u� m�eme strieda�. Po Kme�ovej strele nejeden fan��ik na �ele so mnou dostal men�� infarkt. Popovi� n�s v�ak op� podr�al, �akujeme. Po na�om najlep�om �seku op� tla�ia dom�ci. Potrebujeme preru�i� hru a strieda�. Na��astie v�ak zadnej. Aj �al�� streleck� pokus patri Tren�anom. Bari� v�ak na tr�vnik tie� vybehol so slep�mi n�bojmi. Hr�me v oslaben� a to na strelu vyu�il napr�klad Ibrahim. Ani on nemieril presne. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Niarchos, prich�dza Ka�a. �erven� karta pre t�m DAC 1904 Dunajsk� Streda (Risvanis). Po z�kroku Risvanisa na Soaresa si rozhodca nechal �as na rozmyslenie, ale je z toho �erven� karta a priamy kop z nebezpe�nej vzdialenosti. Tentokr�t cez na�e obrann� rady prenikol Gong, ktor�ho prudk� pokus sa medzi tri �rde nezmestil. K prv�mu rohov�mu kopu sme sa dostali aj my. Ramadana zahral loptu po zemi na Gavri�a, ten centrom na�iel Dimuna, ktor� ju ale v n�ro�nej poz�cii nedok�zal skroti�. Tren�ania zahrali aj dva rohy, ale pri nich sme sa u� lep�ie dr�ali. Len ��astene �akujeme, �e e�te neprehr�vame. Dom�ci sa snami pohrali so zakon�en�m Soaresa, ktor� sme vykopli a� z br�nkovej �iary. Andzouanova prihr�vka cez cel� ihrisko ne�akane pre�la do ihriska a� ku Gavri�ovi, ale darovan� �ancu strelou ved�a nevyu�il. Po Gajdo�ovom centri sme si v�ak s�pera postr�ili. Stretnutie sa pr�ve za�alo. V�kop patril n�mu celku. Pr�jemn� dobr� de� v�m prajem spod hradu Mat��a ��ka, kde pr�ve v t�chto chv�ach prich�dzaj� hr��i oboch celkov na umel� tr�vnik. Dom�ci futbalisti v bielych dresoch a na�i futbalisti v zelen�ch farb�ch. �ak� n�s s�per, ktor� po viacer�ch rokoch tr�penia vst�pil do aktu�lneho ro�n�ka najlep��m mo�n�m sp�sobom. Zost�va n�m v�ak u� len bojova�. DAC do toho! Prv� pol�as sa skon�il. Rohom niet konca, ale deviatemu! sme sa ubr�nili. Rozhodca prid�va k prv�mu pol�asu e�te dve min�ty. Tren�ania zahrali e�te jeden roh, ktor� ale bol pridlh�. Tren�ania mali aj �tvrt� roh vo ve�mi r�chlom �asovom slede. Lopta od Gajdo�a op� skon�ila na Bondarenkovej hlave a ch�balo neskuto�ne m�lo k tomu, aby sme inkasovali. �al�� roh Gajdo�a odr�til Csinger, ale dom�ci si vybojovali e�te jeden. Detail zápasu - AS Trenčín - DAC 1904 1:0 2. 9. 2023 — • Asistenti rozhodcu: Adam Jekkel, Milan Štrbo • Divákov: 2427. Infografika; Živý prenos; Zostavy; Články; Foto; Video; Kolo. Góly. 1. 0. Dunajská Streda Trenčín prenos 10 decembra 2023 pred 2 hodinami — 9. 2023 — Dunajská Streda - FC Spartak Trnava Zdroj: Športky DUNAJSKÁ STREDA Trenčín - ProTipster FC Dac 1904 Dunajska Streda vs AS Trenčín živý ... Soares mal prive�a priestoru, vysk��al si preto prava�ku, ale nemieril presne. Dvaja Tren�ianski �to�n�ci sa pri prechode nepr�jemne zrazili navz�jom a svoje �to�n� sna�enie tak sami ukon�ili. Gajdo� sa tentokr�t dostal aj k strele, spoza pokutov�ho �zemia v�ak poslal slab�iu strelu, ktor� g�lom nemohla skon�i�. Dom�cim patril aj druh� roh. Gajdo� v�ak ne�ikovne rovno nahral loptu Gavri�ovi, ktor� bol pri snahe zalo�i� r�chly proti�tok nedovolene zastaven�. Ramadan u� v �tvrtej min�te potreboval o�etrenie. Vyzer� to v�ak tak, �e bude v poriadku. Prv� roh si vybojovali dom�ci. Dovidenia! Bari� e�te ope�iatkoval na�e brvno! Striedanie v t�me AS Tren��n: z ihriska odch�dza Gong, prich�dza Sunday. Rozhodca prid�va e�te p� min�t. Sn�� sa n�m podar� vyrovna�. Chlapci do toho! �lt� karta pre t�m AS Tren��n (Bari�). Hra bola nesmierne rozk�skovan�, ale u� sa hr� a dom�ci zahrali priamy kop, ktor�mu sme sa obr�nili. Dne�n� stretnutie sleduje 2427 div�kov. Striedanie v t�me AS Tren��n: z ihriska odch�dza Kupusovi�, prich�dza Akila. Ibrahim v s�boji zranil Herca, potrebn� bolo a� za��vanie hlavy, a preto videl druh� �lt� a z�rove� �erven� kartu. AS Trenčín - FC DAC 1904 Dunajská Streda / Fortuna liga 12. 11. 2022 — Futbalisti Dunajskej Stredy vycestujú v 18. kole slovenskej Fortuna ligy do Trenčína. DAC neprehral v ligových stretnutiach od konca augusta ... [ŽIVÝ ŠPORT>] Banská Bystrica FK DAC živý 2 decembra 1. 12. 2023 — MFK Zemplín zápas živý 11.11.2023 Naživo | Support Group 11. 11. 2023 — Trenčín FK DAC zápas živý 2 septembra 2023 2. 9. 2023 — FC Banská ... [STREAMING!!!] Dunajská Streda Trenčín zápas živý 10.12. pred 2 hodinami — 2. 9. 2023 — 20:20 TRENČÍN - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v sobotňajšom zápase 6. kola Niké ligy nad FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:0 ... Detail zápasu - DAC 1904 - Trenčín 2:1 ... • Asistenti rozhodcu: Branislav Hancko, Ján Pozor • Divákov: 5257. Infografika; Živý prenos; Zostavy; Články; Foto; Video; Kolo. Góly. 2. 1. Vlastné góly. 0. DAC 1904 Pred zápasom DAC 1904 - Trenčín: Tri kľúčové veci · Začína sa predaj jarných permanentiek · Predaj vstupeniek na stretnutie DAC 1904 - Trenčín · A-TÍM NOVINKY. K zakon�eniu sa u� nedostali. Gajdo� tradi�ne zahral roh a teraz ve�mi presne na�iel Bondarenkovu hlavu. A� fantasick� z�krok Popovi�a zabr�nil g�lu. Sme ve�mi nerv�zni na lopte. Ak ju po �ase aj z�skame, tak vlastn�mi chybami o �u r�chlo prich�dzame. �lt� karta pre t�m DAC 1904 Dunajsk� Streda (Trusa). Na�alej m� loptu na kopa�k�ch dom�ci celok. �akaj� n�s e�te nesmierne kru�n� chv�le. Popovi� bol a� pr�li� pokojn� pri zakon�en� Gonga. Zrejme mal skvele vypo��tan� trajekt�riu loptu, ale t� skon�ila na na�ej �rdi. Trenčín Podbrezová zápas živý 02.12.2023 zadarmo pred 8 dňami — 5 hodinami — 21. 2015 — AS Trenčín 10. 2023 — živý prenos 28 júna 2023 Podbrezová FK DAC zápas živý 30. Trenčín sledovať záp. Druh� �lt� a n�sledne �erven� karta pre t�m AS Tren��n (Ibrahim). �lt� karta pre t�m AS Tren��n (Ibrahim). Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza K��er, prich�dza Vit�lis, z ihriska odch�dza Gavri�, prich�dza Gruszkowski. Do dvojg�lov�ho vedenia mohol svoj t�m dosta� Kozlovsk�, ale br�nku o vl�sok minul. �erven� kartu pri do�adovan� penalty vid� n� tr�ner brank�rov Hrn�iarik. �lt� karta pre t�m DAC 1904 Dunajsk� Streda (�erm�k). Striedanie v t�me AS Tren��n: z ihriska odch�dza Gajdo�, prich�dza Holl�. Strelu z dia�ky si vysk��al Ibrahim, ale bol nepresn�. Kupusovi� tentokr�t aj zakon�il, ale z uhla poslal len menej d�razn� pokus. Tren��n dal g�l! Kme� ve�mi �ikovne vystreli. S�ce z ve�kej dia�ky, ale spoza br�niaceho hr��a a jeho kolega zase dobre clonil n�ho g�lmana, ktor� tak nemal �ancu. Reportáž: Trenčín - DAC 1904 1:0 (0:0) 2. 9. 2023 — Pre ŽIVÝ textový prenos zo stretnutia Trenčín - DAC kliknite SEM!!! AS TRENČÍN - FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA 1:0 (0:0) Niké liga, 6. kolo ... Zatia� sme predviedli najlep�� �sek v z�pase. Sn�� to nebude len z�blesk. Akt�vnej�� sme u� aj smerom dopredu. �lt� karta pre t�m DAC 1904 Dunajsk� Streda (K��er). Zatia� e�te Ramadan nasko�il do hry, ale vyzer�, �e sa dlho nezdr��. Schy�uje sa k dvojit�mu striedaniu. N� lek�r Fegyveres ukazuje, �e Ramadan u� dnes nie je schopn� pokra�ova� v hre. Po s�boji si Ramadan vy�iadal o�etrenie. Zd� sa v�ak zatia�, �e bude v poriadku. Strelu si vysk��al aj Gajdo�, ale t�mto pokusom sa Popovi� nedal nachyta�. Aj dnes skvele br�ni. Zatia� je ur�ite hr��om z�pasu. Kme� poslal v�born� loptu za na�u obranu, tesne pred br�nku ju dor�al Kupusovi�, ale aj on bol nepresn�. Na druhej strane r�chlu kontru zapo�ali dom�ci a m�eme by� op� radi, �e Soares p�lil slep�mi. Do druh�ho pol�asu, zd� sa, sme sa pustili �plne inak nastaven�. Vybojovali sme si aj roh, ktor� Ramadan poslal na bli��iu �r� a tam sa u� nedok�zali presadi�. Za�al sa druh� pol�as. �vodn� v�kop patril dom�cemu celku. Prv� pol�as je minulos�ou a my sa mus�me te�i�, �e neprehr�vame. S�per bol lep��, po na�ej �ervenej karte absol�tne dominoval, ale predsa len sa n�m podarilo ubr�ni� sa. �ak� n�s v�ak e�te druh� polovica, pri ktorej n�s ne�ak� ni� �ahk�. FC Dac 1904 Dunajska Streda - AS Trenčín - ProTipster FC Dac 1904 Dunajska Streda vs AS Trenčín Live Streamy & H2H Štatistiky · Kde pozerať ? · Pripravované akcie · Fakty a čísla · Ostatné živé podujatia. Dunajská Streda : Trenčín zápas živý 10 decembra 2023 pred 4 hodinami — Jeden z najzaujímavejších zápasov víkendového programu siedmeho kola Fortuna ligy je bezpochyby súboj DAC Dunajskej Stredy s AS Trenčín. Pri ... AS Trenčín - FC DAC 1904 Dunajská Streda / Niké liga 2. 9. 2023 — Sledujte ONLINE prenos zo zápasu AS Trenčín - FC DAC 1904 Dunajská Streda aj s audiokomentárom na ŠPORT.sk! FK DAC 1904 živý 12 novembra 2022 12. 11. 2022 — [ŽIVÝ PRENOS-] AS Trenčín FK DAC 1904 živý 12 novembra 2022https://live247. space/slovakia/superliga/571807-trenn-vs-dac-dunajsk-streda-live ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page